Avrop

22-01064

Team till Sjöfartsverket – Testare och kravare

Tillträde: 2022-06-29

Mitt Test och testledning Verksamhetsutveckling och krav 100% 2 Resurser 1 år 

Hej partner!

 

Vi har fått in en FKU via vårt ramavtal Kammarkollegiet – IT-konsultösningar där vi nu söker efter ett team bestående av 1 Testare och 1 Kravhanterare till vår kund Sjöfartsverket!

Det går bra att offerera en eller flera konsulter!

Uppdraget:
Sjöfartsverket har behov av två (2) konsulter, en (1) konsult inom området test och en (1) inom området kravhantering.

 

Båda konsulterna kommer ingå i tvärfunktionella team och arbeta med de utvecklingsinitiativ och leveranser inom verksamhetsdomänerna som teamen ansvarar för. Konsulterna kommer primärt arbetsledas av Sjöfartsverkets tjänsteansvariga på respektive enhet.

 

Konsulten inom området testning kommer att ingå i teamet som arbetar med helhetsleveransen inom domänerna Sjötrafikinformation, Sjögeografi och Teknik för sjöfart.

 

Konsulten inom området kravhantering kommer att ingå i de två team som arbetar med helhetsleveransen inom domänerna Sjö- och flygräddning, Rederi, Isbrytning och stödtjänster så som ex HR, Kommunikation och Registratur.

 

Som Testare ansvarar man för planering (t.ex. ta fram testfall) och utförande av test samt att analysera, utvärdera och rapportera testresultat. Utförandet innefattar både manuella tester och testautomatisering, d.v.s utföra test med programvara för automatisk testexekvering. Det handlar mycket om funktionella tester, men även testa att ett IT-system uppfyller de krav på prestanda och belastning som ställts. Systemen är till stor del egenutvecklade i främst .NET, men det finns även en

del inköpta system. Arbetet sker i ett agilt team i nära samarbete med användare och beställare. Testaren förväntas även dela kunskap och erfarenheter med andra testare och utvecklare på Sjöfartsverket.

 

Som Kravhanterare arbetar man med kravfångst från behov i verksamheten och på IT system tex genom att hålla i workshops. Dessa krav ska transformeras till funktionella och icke-funktionella krav. Exempel på områden där krav ska transformeras är vid framtagande av krav i en upphandling, uppsättningen av arbetsflöden i system, krav inför utvecklingen av integrationer eller migrering av information mellan system. Som kravhanterare förväntas man kunna sätta sig in i de underliggande

processerna i verksamheten och kunna anpassa kraven i enlighet med dessa. Kravhanteraren kommer även ha en viktig roll kopplat till tester och bl.a. stötta i framtagande av testfall, tester samt utvärdering av testresultat. Kravhanteraren förväntas även dela kunskap och erfarenheter med andra kravhanterare på Sjöfartsverket.

 

 

Samtliga konsulter ska uppnå kompetensnivå 3:

 • Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll
 • Erfarenhet – är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4-8 års arbete inom aktuell roll
 • Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
 • Självständighet – kan arbeta självständigt

 

Offererad konsult kommer att säkerhetsprövas och säkerhetsskyddsavtal nivå två kommer tecknas.

 

 1. TESTARE
  Konsulten ska ha:
 • Relevant akademisk utbildning inom IT-området eller minst 8 års erfarenhet inom rollen.
 • Fem (5) års erfarenhet inhämtad under de senaste tio (10) åren av arbete med att planera, genomföra och analysera tester.
 • Två (2) års erfarenhet av att arbeta med test enligt agila metoder under de senaste tio (10) åren.
 • Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.

 

Konsulten bör ha:

 • Erfarenhet av arbete med automatiserade API-, GUI-, funktions- och/eller integrationstester vid minst två (2) tidigare uppdrag under de senaste fem (5) åren.
 • Erfarenhet av att jobba i system och med ramverk som Cucumber, Selenium, Azure DevOps, TFS, Jira eller liknande.
 • Förståelse för programmering och kunna tolka kod.

 

Referensuppdrag:
Referenser från två liknande uppdrag, som genomförts under de senaste 5 åren på liknande objekt såsom Testare.

 

 

 1. KRAVHANTERARE

Konsulten ska ha:

 • Relevant akademisk utbildning inom IT-området eller minst 8 års erfarenhet inom rollen.
 • Tre (3) års erfarenhet av teambaserat arbete med agila metoder
 • Fem (5) års erfarenhet av kravhantering med insamling och dokumentation av krav
 • Erfarenhet från ett (1) uppdrag omfattande mins 500 h eller sex (6) månader av att arbeta med krav i upphandling eller införande av standardsystem.
 • Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Konsulten bör ha:

 • Erfarenhet av att jobba med krav i ärendehanteringssystem som Azure DevOps, TFS, Jira eller liknande.

Referensuppdrag:
Referenser från två liknande uppdrag, som genomförts under de senaste 5 åren på liknande objekt såsom Kravhanterare.

 

 

Stationeringsort:
Sjöfartsverket tillhandahåller arbetsplats på huvudkontoret i Norrköping och PC. Övrig utrustning som tex telefon tillhandahåller inte Sjöfartsverket. Arbetet utförs i huvudsak på plats i Sjöfartsverkets lokaler i Norrköping men viss möjlighet till distansarbete kan finnas.

 

Tid och Omfattning:

Omfattningen per konsult kommer under avtalets sex (6) första månader vara 100% men kan variera mellan 75% – 100% under uppdragets gång. Sjöfartsverket kommer att informera om eventuella ändringar av omfattningen med en (1) månads varsel. Sjöfartsverkets uppskattning är att uppdraget omfattar mellan 1275 h till och med 1700 h per konsult.

 

Avtalstid:

Beräknad starttid för uppdragen är 2022-06-29. Uppdraget kan inte påbörjas innan vi har fått svar på att registerkontroller är godkända. Avtalsstart kan därför inte sättas exakt med anledning av era, våra och SÄPOS handläggningstider.

Avtalet gäller från och med avtalstecknande som beräknas bli 2022-06-29 till och med 2023-06- 28 med en möjlighet för Sjöfartsverket att förlänga avtalet med upp till två (2) gånger sex (6) månader.

 

Svarstid och svarssätt:

Vänligen inkom med er intresseanmälan senast 2022-05-11 kl. 12 innehållande:

 • CV för föreslagen/föreslagna konsult/konsulter. Av bifogat CV ska kravuppfyllnad tydligen framgå
 • Två referensuppdrag för föreslagen/föreslagna konsult/konsulter

 

Vi ser fram emot er intresseanmälan!

Publicerad 2022-04-26