Ramavtal

Gävle Kommun

Gävle Kommun

IT-konsulter

DNR:29319

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2021-10-01 till 2023-06-30 med möjlig förlängning 1+1 år.

Beskrivning: IT är av fundamental betydelse för beställarnas framgång och utveckling och beställarna ser ett ökat behov av digitalisering inom samtliga verksamhetsområden.

Syftet med upphandlingen är att säkerställa löpande tillgång av kompetenta och lösningsorienterade konsulter utifrån beställarnas behov av resurs- och uppdragskonsulter inom IT- och utvecklingsarbetet för nedanstående delområden, samt utveckla beställarnas interna IT-kompetens genom kunskapsöverföring i samband med utförande av uppdrag. Med resurskonsult avses i detta avtal konsult(er) som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av beställaren, ofta i beställarens lokaler. Med uppdragskonsult menas konsult(er) som utför visst uppdrag utan arbetsledning av beställaren. För enkelhetens skull används begreppet “konsult” i förfrågningsunderlaget.

Tjänsterna kommer att avropas som specificerade uppdrag alternativt resursavrop Under 2021 har Gävle Kommun som upphandlande myndighet för dess bolag och förbund (Gästrike Återvinnare och Gästrike Räddningstjänst), som ombud för Ockelbo kommun och dess bolag samt som ombud för Region Gävleborg genomfört i en samordnad upphandling av IT-KONSULTTJÄNSTER inom sju (7) delområden;
• Applikations- och systemutveckling
• Drift och support
• Arkitekter
• Systemförvaltning
• IT-säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd
• Ledning, styrning, verksamhetsutveckling och strategi
• Infrastruktur

Kompetensnivåer:
Inom respektive delområde efterfrågas i den förnyade konkurrensutsättningen beskrivningar av konsulternas erfarenhet och kompetens inom olika roller. Lämnade beskrivningar ska visa att konsulterna har tillräcklig erfarenhet och kompetens för att utföra konsulttjänst inom aktuell roll.
Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av en individs kompetens måste kriterierna för nivåbeskrivningarna uppfyllas. Kompetensnivåerna utgör miniminivåer. En konsult som uppfyller en högre nivå får också lämna anbud i den andra konkurrensutsättningen på lägre nivåer. En konsult som uppnår kompetensnivå 3 kan alltså offereras i den förnyade konkurrensutsättningen även på nivå 1 och 2.

Nivå 1
Kunskap – Relevant utbildning eller motsvarande kombinerat med kompetens inom offererat område.
Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet, ej stor vana inom offererat område.
Ledning – Kräver viss arbetsledning.
Självständighet – Kan självständigt utföra avgränsade enklare uppgifter.

Nivå 2
Kunskap – Relevant utbildning eller motsvarande och hög kompetens inom offererat område.
Erfarenhet – Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har utfört minst tre uppdrag inom offererat område.
Ledning – Tar eget ansvar för delområdet och kan om relevant för rollen/uppdraget arbetsleda mindre grupper
Självständighet – Kan arbeta självständigt.

Nivå 3
Kunskap – Relevant utbildning eller motsvarande kombinerat med expertkompetens inom offererat område.
Erfarenhet – Har deltagit i komplexa uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
Ledning – Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattningar inom sitt område ( om relevant för rollen/uppdraget).
Självständighet – Mycket stor.

Det är beställaren som vid varje avrop avgör vilken kompetensnivå som behöver anlitas alternativt överlämnas till leverantören att avgöra lämplig kompetensnivå. Om beställaren efterfrågat en bestämd kompetensnivå och leverantören ändå beslutar att offerera högre kompetensnivå än den nivå som efterfrågas, utgår ersättning för den kompetensnivå som efterfrågas och inte offererad kompetensnivå.