Ramavtal

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Konsulter IT-data D – INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATION

DNR:IK22346-02

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2022-12-01 – 2026-11-30

Beskrivning
Syftet med ramavtalsupphandlingen är att säkra myndigheternas behov av IT-konsulttjänster med ett brett utbud av leverantörer vilka har kompetens inom nedanstående kompetens/delområde. Avrop gäller både uppdrag och resurser.

D – Infrastruktur och kommunikation

Avser arbete inom infrastruktur eller integration inom infrastruktur. Med detta avses den grundläggande tekniska plattformen som är förutsättningen för andra applikationer och tillämpningar. Till detta område räknas inte tillämpningar och applikationer på högre nivå som t ex ekonomisystem, kontorsprogramvaror.

Kompetensområden:

• Systemtekniker Nätverk och Kommunikation
• Systemtekniker
• Systemtekniker Klientinfrastruktur
• Systemtekniker Databas
• Integration
• Systemtekniker Lotus Notes/Domino och Websphere
• Systemtekniker Virtualisering OS
• Systemtekniker Server
• Systemtekniker Storage
• Konsult – Applikations pak

Avropsberättigade
Beställare inom nedanstående äger rätt att beställa från Ramavtalet:
• Göteborgs Stad
• Göteborgsregionens Kommunalförbund och ISGR AB
• Räddningstjänsten Storgöteborg
• Gryning Vård AB
• Stiftelsen Göteborgs sjukhem inklusive ingående stiftelser och bolag
• Härryda kommun
• Kungälvs kommun
• Lerums kommun och Lerum Energi
• Lilla Edets kommun
• Mölndals Stad
• Orust kommun
• Stenungsunds kommun
• Tjörns kommun och de under ramavtalstiden vid var tid existerande kommunala bolagen
• Öckerö kommun inklusive bolag, Öckerö Fastighets AB, Öckerö Rederi AB.

Respektive Beställare ansvarar för sin användning av och sina beställningar från Ramavtalet. Om en Beställare överför en verksamhet till annan juridisk person och behovet av beställningar från Ramavtalet övertas har även denne rätt att beställa på Ramavtalet.

Tjänster
Samtliga delområden avser leverantörer som ska ha kapacitet att leverera både konsulter som resurs samt även konsulttjänster som uppdrag (projektuppdrag) med bred och påtaglig leveranskapacitet.

Uppdragskonsulttjänster (projektuppdrag) innebär att leverantören tar huvudansvaret för resultat för ett visst specifikt uppdrag, där leverantören och ev. annan av myndigheten utsedd personal ingår. Uppdragskonsulttjänster utformas så att ett fastpris/uppdragetsomfattning avtalas för att uppnå ett specifikt resultat eller mål. Dessa tjänster utförs under leverantörens ledning med kravspecifikation som grund och del/ slutleverans som leveranskontroll.

Resurskonsulttjänster innebär att konsulttjänsten förstärker myndigheten i arbete som drivs av myndigheten. Konsultens roll kan antingen vara att tillföra expertkompetens som myndigheten inte har tillgång till eller att konsulten är en ren resursförstärkning. Dessa tjänster utförs under myndighetens ledning d.v.s. myndigheten är ansvarig för arbetsledning av Leverantörens personal, såsom för egen.

Kompetensnivåer

Nivå 1
Kunskap: Nyss genomförd utbildning inom aktuellt område
Erfarenhet: Kortare arbetserfarenhet, ej vana som konsult
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra enklare uppgifter

Nivå 2
Kunskap: Har utbildning inom området, viss svårighetsgrad
Erfarenhet: 1-3 år som konsult inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag
Ledning: Kräver arbetsledning
Självständighet: Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter

Nivå 3
Kunskap: Hög kompetens inom sitt område
Erfarenhet: 4-8 år som konsult inom området, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.
Ledning: Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet: Kan arbeta självständigt

Nivå 4
Kunskap: Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom ett område
Erfarenhet: Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning: Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet: Mycket stor

Nivå 5
Kunskap: Kompetens av högsta rang, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet: (som 4) men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år
Ledning: Har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
Självständighet: Mycket stor

Uppskattat värde: 1,4 Miljarder SEK