Ramavtal

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet

Programvaror och tjänster – Informationsförsörjning

DNR:23.3.2649-22

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2023-02-27 – 2027-02-26

Beskrivning
Ramavtalet, Informationsförsörjning, omfattar programvaror och tjänster i syfte att stödja avropsberättigade i sitt e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Det som omfattas är:
• Publik molntjänst
• Privat molntjänst
• E-tjänster
• Programvara, exempelvis kopplad till moln- och e-tjänster inom området
• Konsulttjänster

Exempelvis omfattas: Programvara (exempelvis kopplad till moln- och e-tjänster inom området), Publik molntjänst, Privat molntjänst och Konsulttjänst som stödjer myndigheternas e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Exempelvis e-tjänster, dokumenthantering, beslutsstöd, diarium, e-arkiv, bibliotekssystem, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem, enkätverktyg, loggning, lärplattform, positionering, projektverktyg, ärendehantering, webbplattform (CMS), workflow, automatiseringsverktyg och andra digitala verktyg, elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation.

Samtliga programvaror och tjänster i detta Ramavtal omfattar även behov inom vård, skola och omsorg. Dvs. programvara för vård, skola och omsorg kommer också att kunna avropas inom ramen av Ramavtalet för Informationsförsörjning. Detta rör exempelvis programvara för schemaläggning, pedagogiska verktyg, elevstöd, ruttplanering, friskvård, patienthantering, kontaktytor mot vårdtagare etc.

Dessa så kallade verksamhetstödjande tjänster kan antingen kan vara en molntjänst, installerad i avropsberättigades lokala IT-miljö eller i kombination med både och. Avropsberättigad kan vid avrop ställa krav på programvaror för olika molntjänster och/eller e-tjänster utifrån verksamhetens behov. Programvara är antingen proprietär eller med Öppen källkod. Informationsförsörjning omfattar inga Licenstjänster.

De konsulttjänster som omfattas av Ramavtalet har inriktning mot Informationsförsörjning och är sådana kompetenser som utifrån användarens behov kan bemanna it och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling.

Avropsordning
Avrop och tilldelning av Kontrakt ske genom förnyad konkurrensutsättning. Avropsberättigad avgör hur Avropsförfrågan utformas.

Uppskattat värde: 1,5 Miljarder SEK

Ytterligare information om ramavtalet står att finna på Kammarkollegiets webbsida för ramavtalet (se länk i högerpanelen). För frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!