Ramavtal

Region Västernorrland

Region Västernorrland

IT-konsulter

DNR:20RS10672

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2021-09-17 – 2023-05-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år

Beskrivning: Detta ramavtal omfattar köp av konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT i form av resurskonsulttjänster och uppdragskonsulttjänster.

En resurskonsulttjänst kan innebära att konsulten förstärker Region Västernorrlands IT-organisation, exempel kan vara vakanser eller tillfälliga toppar i arbetsbelastning. Konsultens roll kan även innebära att förstärka IT-organisationens kompetens eller tillföra kompetens som saknas inom vissa områden. Konsulten arbetsleds av beställaren.

En uppdragskonsulttjänst har ofta ett mer självständigt uppdrag. Detta innebär att leverantören ska ta huvudansvar för ett resultat för visst specificerat uppdrag, där leverantörens, eventuella underleverantörer och eventuellt även beställarens personal ingår. Resultatet ska definieras i en uppdrags-/kravspecifikation, så att leveranskontroll kan utföras vid del- och/eller slutleverans. Beställaren anger i samband med avrop viken typ av konsulttjänst avropet avser.

Kompetensområden:
Informationssäkerhet
Infrastruktur
Ledning & Styrning
Systemutveckling
Systemförvaltning
Verksamhetsutveckling & Strategi

Kompetensnivå:
Kompetensnivå 1
• KUNSKAP – konsult har utbildning inom aktuell roll och visar med hjälp av CV och historiska kundreferenser att viss erfarenhet för aktuell roll finns.
• ERFARENHET – ca 1-3 år som konsult inom aktuellt kompetensområde, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag, relevanta för aktuell roll.
• LEDNING – kan behöva arbetsledning. SJÄLVSTÄNDIGHET – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter.

Kompetensnivå 2
• KUNSKAP – hög kompetens inom aktuell roll.
• ERFARENHET – ca 4-8 år som konsult inom aktuellt kompetensområde, med historiska uppdrag relevanta för aktuell roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
• LEDNING – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
• SJÄLVSTÄNDIGHET – kan arbeta självständigt.

Kompetensnivå 3
• KUNSKAP – mycket hög generalistkompetens inom kompetensområdet, och/eller kompetens av högsta rang för aktuell roll. Uppfattas som expert/specialist på marknaden för aktuell roll. * • ERFARENHET – har deltagit i stora uppdrag relevanta för aktuell roll, och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter ca 9-12 år som konsult inom aktuellt kompetensområde.
• LEDNING – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning.
• SJÄLVSTÄNDIGHET – mycket stor.