Ramavtal

Svenska spel

Svenska spel

Ledning & Styrning – A4

DNR:2018-0010

Avropsberättigade:

Avtalstid: 2019-02-20 – 2021-02-19 med möjlig förlängning 1+1 år.

Beskrivning: Svenska Spel har ett löpande behov av konsulter inom Ledning & Styrning. Behovet föreligger främst avseende Resurskonsulttjänster, men kan även föreligga avseende Resultatkonsulttjänst. Målet med ramavtalet är att säkerställa tillgången till kompetenta och lösningsorienterade konsulter som – utifrån Svenska Spels behov av kompetenser och teknisk innovation och i relation till dem vid var tid gällande IT-miljön inom Svenska Spel, samt med Svenska Spels värdegrunder i fokus – levererar de för Svenska Spels del kvalitativt sätt bästa tjänsterna, dels inom områden där intern IT-kompetens inte finns tillräckligt utsträckning, dels där behov finns av förstärkningsresurser pga arbetstoppar.

Kompetensområden:
• Programledare
• Projektledare
• Projektledare med specialisering
• Kravledare
• Kravsamordnare upphandling
• Områdesspecialist
• Linjechef
• Teamledare
• Operativ beställare

Kompetensnivåer:
Det finns generellt sett två kompetensnivåer per roll. Dessa heter Nivå 1 och Nivå 2 där Nivå 2 är högre än Nivå 1. Svenska Spel har som utgångspunkt behov av hög grundnivå avseende kompetens. Detta gör att det som anges som Nivå 1, benämningen till trots, inte innebär att det rör sig om en junior person.

Nivå 1:
Kunskap och erfarenhet
• För rollen relevant akademisk utbildning eller motsvarande dokumenterad kunskap förvärvad genom vidareutbildning och erfarenhet.
• För rollen och uppdraget god kunskap och aktuell erfarenhet.
• God kunskap om och erfarenhet av för rollen vedertagna principer, modeller, metoder och verktyg.
• För rollen god förmåga att förstå Svenska Spels verksamhet, affärsmodeller, produkter, arkitektur och systemlandskap, exempelvis genom modeller och beskrivningar, samt förmåga att använda denna förståelse i konsultrollen.
• God förmåga att förstå och relatera till den aktuella verksamhetens behov, syfte, mål och strategier, samt förmåga att använda denna förståelse i konsultrollen.
• God förmåga att snabbt anpassa sig till Svenska Spels specifika arbetssätt och andra praktiska rutiner.
• God förmåga att hantera operativa och taktiska frågeställningar inom aktuellt område.
• God kunskap om och erfarenhet av för rollen och uppdraget relevanta IT-miljöer, motsvarande de som finns hos Svenska
Spel och som beskrivs i avsnitt 1.3.6 i Huvuddokumentet, inklusive motsvarande kunskap om de krav som dessa ställer på ingående system , processer och organisation.
• För rollen och uppdraget relevant erfarenhet av större utvecklings- och förändringsprojekt. I förekommande fall och där relevant för uppdraget och/eller rollen, även av projekt där informationsteknologi haft stor betydelse och påverkan.

Självständighet och samarbete
• Kan självständigt planera och utföra egna arbetsuppgifter.
• Har hög leveranskapacitet och levererar med hög kvalitet.
• God förmåga att tillsammans med andra arbeta lösningsorienterat , kreativt, strukturerat och uthålligt för att nå uppsatta mål.
• Van och aktiv deltagare i för rollen relevanta arbetslag såsom team eller ledningsgrupper .
• Har vana och god förmåga att bidra i arbetslag som gemensamt löser mycket komplexa arbetsuppgifter.
• Deltar aktivt i arbetslagets gemensamma planering.
• Utformar egna förslag och deltar aktivt i arbetslagets skapande av gemensamma resultat.
• Delar aktivt med sig av sin egen kunskap och verkar aktivt för kunskapsöverföring.
• Har god pedagogisk förmåga samt god allmän förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• För rollen god förmåga att identifiera och relatera till intressenter och organisationer som kan och bör involveras i arbetet.

Ledarskap
• Kan ge stöd till andra i den egna och närliggande roller.

Nivå 2:
Kunskap och erfarenhet
• För rollen och uppdraget mycket god kunskap samt aktuell och omfattande erfarenhet.
• Mycket god kunskap om och omfattande erfarenhet av för rollen vedertagna principer, modeller, metoder och verktyg.
• För rollen mycket god förmåga att förstå Svenska Spels verksamhet, affärsmodeller, produkter, arkitektur och systemlandskap, exempelvis genom modeller och beskrivningar, samt förmåga att använda denna förståelse i konsultrollen.
• Mycket god förmåga att förstå och relatera till den aktuella verksamhetens behov, syfte, mål och strategier, samt förmåga att använda denna förståelse i konsultrollen.
• Mycket god förmåga att snabbt anpassa sig till Svenska Spels specifika arbetssätt och andra praktiska rutiner.
• God förmåga att utöver operativa och taktiska frågeställningar hantera även strategiska frågeställningar inom aktuellt område.
• God förmåga och vana att beskriva också det som har hög komplexitet på ett lättbegripligt sätt.
• Mycket god kunskap om och omfattande erfarenhet av för rollen och uppdraget relevanta IT-miljöer, motsvarande de som finns hos Svenska Spel och som beskrivs i avsnitt 1.3.6 i Huvuddokumentet, inklusive motsvarande kunskap om de krav som dessa ställer på ingående system, processer och organisation.
• För rollen och uppdraget relevant och omfattande erfarenhet av större utvecklings- och förändringsprojekt. I förekommande fall och där relevant för uppdraget och/eller rollen, även av projekt där informationsteknologi haft stor betydelse och påverkan.

Självständighet och samarbete
• Har mycket hög leveranskapacitet och levererar med mycket hög kvalitet.
• Mycket god förmåga att tillsammans med andra arbeta lösningsorienterat, kreativt, strukturerat och uthålligt för att nå uppsatta mål.
• Van och drivande deltagare i för rollen relevanta arbetslag såsom team eller ledningsgrupper.
• Erkänd förmåga att öka hela arbetslagets prestation.
• Har stor vana och mycket god förmåga att bidra i arbetslag som gemensamt löser mycket komplexa arbetsuppgifter.
• Ger ett betydande bidrag till arbetslagets gemensamma planering.
• Utformar egna förslag och ger ett betydande bidrag till arbetslagets skapande av gemensamma resultat.
• Delar mycket aktivt med sig av sin egen kunskap och verkar aktivt för kunskapsöverföring.
• Mycket god pedagogisk förmåga samt mycket god allmän förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska ochengelska.
• För rollen mycket god förmåga att identifiera och relatera till intressenter och organisationer som kan och bör involveras i arbetet.

Ledarskap
• Kan handleda andra i den egna rollen samt i viss mån dem i närliggande roller.
• Kan leda grupper verksamma inom det egna kompetensområdet.