Ramavtal

Sveriges Television

Sveriges Television

Konsulter inom UX & AD

DNR:2021/12-06.10

Avropsberättigade:SVT

Avtalstid: 2021-10-01 – 2022-09-30 med möjlighet till förlängning 1+1+1 år

Beskrivning: SVT har efter genomförd upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling beslutat att utse Leverantören till en av flera leverantörer av konsulter inom UX och AD. Ramavtalet ger SVT möjlighet att under avtalstiden göra avrop av Leverantörens Tjänster och Resultat varefter Leverantören ska tillhandahålla desamma enligt de villkor som följer av Ramavtalet och Avropskontrakt.

Kompetensområden:
Anbudsområde 1: UX, vilket avser UX-designer som genomför kvalitativ och kvantitativ research, faciliterar workshops med teamet och tar fram och utvärderar designlösningar i samarbete med art directors, produktägare och utvecklare.

Anbudsområde 2: AD vilket avser art director som skapar den visuella designen av SVT:s digitala tjänster utifrån användarbehov, tjänstens affärsmål och SVT:s visuella identitet, i samarbete med UX-designers, produktägare och utvecklare.

Uppskattat värde: 10 MSEK